Πρόκειται για υπηρεσία που αφορά την ανταλλαγή υλικού ανάμεσα σε συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες ή/ και κέντρα παράδοσης τεκμηρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το διδακτικό, ερευνητικό προσωπικό, τα μέλη ΕΤΕΠ & ΕΕΔΙΠ, καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν το δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας Διαδανεισμού και Παράδοσης Τεκμηρίων, για υλικό που δεν υπάρχει στην συλλογή της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης, αλλά υπάρχει στις συλλογές άλλων βιβλιοθηκών/κέντρων παράδοσης τεκμηρίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
Αν ο παραγγέλων αιτείται άρθρο περιοδικού, του αποστέλλεται η φωτοτυπία του, την οποία και δεν επιστρέφει. Αν αιτείται μονογραφία, αυτή επιστρέφεται στην βιβλιοθήκη/ κέντρο παράδοσης τεκμηρίων από το οποίο έγινε ο δανεισμός. Όταν η Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης παραλάβει το υλικό, ειδοποιεί τους ενδιαφερόμενους.
Η διάρκεια δανεισμού μονογραφίας που έχει αποσταλεί από συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες/ κέντρα παράδοσης τεκμηρίων, καθορίζεται από την βιβλιοθήκη/ κέντρο παράδοσης τεκμηρίων από το οποίο έγινε ο δανεισμός. Είναι σημαντικό αυτού του είδους το υλικό να επιστρέφεται στα προκαθορισμένα όρια ώστε να διατηρούνται οι καλές σχέσεις με τις άλλες βιβλιοθήκες και να εξασφαλίζεται η μελλοντική συνεργασία. Για κάθε μέρα καθυστέρησης επιστροφής υλικού μέσω διαδανεισμού, ο χρήστης χρεώνεται με 0,54 € ανά τεκμήριο.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας Διαδανεισμού/ Παράδοσης Τεκμηρίων, μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αντίστοιχη αίτηση που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

Πιλοτικό Σύστημα Διαδανεισμού της ΚΕΑΒ
Η Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετέχει στο πιλοτικό Σύστημα Διαδανεισμού τεκμηρίων μεταξύ των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών της Ελλάδας και της Κύπρου, το οποίο οργανώνεται στα πλαίσια της Οριζόντιας Δράσης της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΚΕΑΒ).
Η Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης ως κάτοχος τεκμηρίων διαδανεισμού:
δανείζει σε άλλα συμμετέχοντα στο Σύστημα Διαδανεισμού μέλη, υλικό (μονογραφίες) που κατέχει στην συλλογή της και χαρακτηρίζεται ως δανειζόμενο, για διάστημα δύο (2) εβδομάδων από την ημέρα παραλαβής της αίτησης διαδανεισμού. Κατά τα λοιπά, αποδέχεται και εφαρμόζει τον κανονισμό λειτουργίας του πιλοτικού Συστήματος Διαδανεισμού της ΚΕΑΒ.
Οι Βιβλιοθήκες που επιθυμούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας Διαδανεισμού, μπορούν να στέλνουν e-mail στην κα.Ειρήνη Τσουράκη, στη διεύθυνση irini@library.tuc.gr.
Η Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης ως χρήστης τεκμηρίων διαδανεισμού:
αποδέχεται και εφαρμόζει τον κανονισμό λειτουργίας του πιλοτικού Συστήματος Διαδανεισμού της ΚΕΑΒ.