ΕΠΕΑΕΚ : "Ανάπτυξη / Αναβάθμιση Υπηρεσιών και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης" Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

[ Τριμηναιίο Δελτίο Προόδου 9ος-12ος 2003 ]
[ Τριμηναιίο Δελτίο Προόδου 1ος-3ος 2004 ]
[ Τριμηναιίο Δελτίο Προόδου 4ος-6ος 2004 ]

Η Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετέχει και διαχειρίζεται πρόγραμμα του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, το οποίο υπάγεται  στο πλαίσιο της Ενέργειας 2.1.3: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» για τις ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. To πρόγραμμα που διαχειρίζεται η Βιβλιοθήκη έχει τίτλο :  ΕΠΕΑΕΚ: "Ανάπτυξη / Αναβάθμιση Υπηρεσιών και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης"
Η περίοδος υλοποίησής του είναι από Ιούλιο 2000 έως Δεκέμβριο 2006.  
Η χρηματοδότηση γίνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό (75%) από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κύριοι στόχοι του εν λόγω προγράμματος είναι :

1. Δημιουργία ψηφιακής πύλης (portal) του Πολυτεχνείου Κρήτης ως κεντρικής λεωφόρου (gateway) ασφαλούς πρόσβασης σε ερευνητικές και εκπαιδευτικές πηγές. Συνεργασία με την ΚΕΑΒ για πιθανή εξειδίκευση σε συγκεκριμένη επιστημονική θεματική περιοχή που καλύπτεται από τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο Ίδρυμα. Η πύλη θα επιτρέπει την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, θα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αναζήτησης / ανάκτησης και επιλεκτικής διάχυσης της πληροφορίας, και θα διαθέτει περιβάλλον για την ηλεκτρονική και εξ’ αποστάσεως υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος. Πρόβλεψη χρήσης και από άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

2. Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης για την γκρίζα βιβλιογραφία του Πολυτεχνείου Κρήτης, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης ΑΡΤΕΜΙΣ, και διάθεσή της μέσω της ψηφιακής πύλης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

3. Εμπλουτισμός της συλλογής σε έντυπο, ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό και επιστημονικό υλικό. Καταλογογράφηση και ταξινόμηση του υλικού στον αυτοματοποιημένο κατάλογο της βιβλιοθήκης. Αναβάθμιση / ανανέωση του υπάρχοντος ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης.

4. Θέσπιση προτύπων, στατιστικών συλλογών και δεικτών αποτίμησης των υπηρεσιών. Ποιοτική ανάλυση του αυτοματοποιημένου καταλόγου της βιβλιοθήκης για την προσαρμογή του στα διεθνή πρότυπα στα πλαίσια της προετοιμασίας της βιβλιοθήκης για την συμμετοχή της στην επέκταση του Συλλογικού Καταλόγου. Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

5. Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.

 Οι παραπάνω ενέργειες θα ενισχυθούν με μία σειρά από δράσεις που σκοπεύει να χρηματοδοτήσει το Ίδρυμα, για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου και των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, με κυρίαρχες τις δράσεις :

6. Ανέγερση νέου κτιρίου 1700 τ.μ. για την επέκταση της Βιβλιοθήκης. Το έργο θα εκτελεσθεί το διάστημα 2001-03 και θα χρηματοδοτηθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις για κτιριακές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.

7. Ολοκληρωτική υποστήριξη της συλλογής των επιστημονικών περιοδικών.