Εκπαίδευση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης στις σύγχρονες μορφές συλλογής και οργάνωσης υλικού (υβριδικές, ψηφιακές βιβλιοθήκες), στην εξυπηρέτηση του κοινού, στο σύγχρονο μάνατζμεντ των βιβλιοθηκών και σε θέματα αποτίμησης και αξιολόγησης βιβλιοθηκών

 

Σημαντικοί τομείς για τις βιβλιοθήκες σήμερα αποτελούν και οι μετρήσεις ποιότητας (library quality measurement), ο ποιοτικός έλεγχος (quality control) και η πιστοποίηση αυτής (quality certification) και θα επιδιωχθεί η εκπαίδευση του προσωπικού και σε αυτούς τους τομείς. Επίσης εκπαίδευση του προσωπικού πρέπει να επιδιωχθεί και σε σύγχρονα τεχνολογικά θέματα όπως η απομακρυσμένη εξάσκηση και εκπαίδευση των χρηστών (remote user training and user education), η απομακρυσμένη μάθηση (open distant learning) συμπεριλαμβάνονται στους τομείς εκπαίδευσης. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν θέματα καινοτομίας στις βιβλιοθήκες και οι βιβλιοθηκάριοι χρειάζεται να αποκτήσουν την παιδεία να δέχονται και να αναζητούν και οι ίδιοι να εφαρμόσουν την καινοτομία στην καθημερινή τους πρακτική και αυτό είναι αποτέλεσμα τόσο του μάνατζμεντ των βιβλιοθηκών, όσο και της εκπαίδευσης βιβλιοθηκαρίων και διευθυντών των βιβλιοθηκών. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί με συμμετοχή του προσωπικού σε εθνικά και διεθνή προγράμματα που θα οργανωθούν από την ΚΕΑΒ και άλλους διεθνείς φορείς.


Επιστροφή...