Θέσπιση προτύπων, στατιστικών συλλογών και δεικτών αποτίμησης (performance indicators, quality statistics, quality control, cost quality) των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 Η ενέργεια αυτή αφορά την αξιολόγηση των υπηρεσιών και των ρουτινών της Βιβλιοθήκης. Στόχος της, η βελτίωση του τρόπου εργασίας με κριτήρια την αποτελεσματικότητα και την εξοικονόμηση πόρων και εργατικού δυναμικού. Η διαδικασία αυτή, ο ορισμός προτύπων και η συλλογή στατιστικών στοιχείων, μετά από επεξεργασία οδηγεί στην εισαγωγή καινοτομίας στην καθημερινότητα των βιβλιοθηκών, απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή προστιθέμενης αξίας στις βιβλιοθήκες. Η συλλογή των στατιστικών στοιχείων γίνεται μέσα από τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται από την βιβλιοθήκη (server αυτοματοποιημένου συστήματος της βιβλιοθήκης, cd-rom server, web server κλπ) καθώς επίσης και με την σύνταξη ερωτηματολογίων και δειγματοληπτικών ελέγχων για τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης που απευθύνονται στο αναγνωστικό κοινό. Οι μελέτες της ΚΕΑΒ (Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) και της ΜΟΠΑΒ (Μονάδα Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών), καθώς και τα συγκεντρωμένα στατιστικά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν. Επίσης, θα επιδιωχθεί ο συντονισμός με τις βιβλιοθήκες της ΚΕΑΒ ως προς την θέσπιση των προτύπων με ομοειδείς βιβλιοθήκες και την αξιοποίηση των δεικτών. Για την θέσπιση των προτύπων, την οργάνωση του συστήματος αποτίμησης και την εισαγωγή της καινοτομίας απαιτείται εξωτερικός σύμβουλος συνεργάτης που θα κατευθύνει τις διαδικασίες, θα οργανώσει το σύστημα αξιολόγησης και θα εκπαιδεύσει το προσωπικό στη χρήση του. Ως επιμέρους σημαντική ενέργεια θεωρούμε και την Ποιοτική ανάλυση και αξιολόγηση του αυτοματοποιημένου καταλόγου της βιβλιοθήκης για την προσαρμογή του τόσο στα διεθνή πρότυπα όσο και στις προτυποποιήσεις του Συλλογικού Καταλόγου των βιβλιοθηκών της ΚΕΑΒ.

Η ενέργεια αυτή απαιτεί την προμήθεια δύο βάσεων δεδομένων με προτυποποιημένες εγγραφές καθιερωμένων αρχείων (authority records) όπως αυτά έχουν δημιουργηθεί από την Εθνική Βιβλιοθήκη για τα ελληνικά θέματα(subjects) και ονόματα (names) και από την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου για τα διεθνή. Επειδή στην Ελλάδα δεν υπάρχουν καθιερωμένοι όροι, θησαυροί και αρχεία εκτός από αυτά της Εθνικής βιβλιοθήκης τα οποία είναι ελλιπή και επειδή η μονομερής μετάφραση όρων είναι διαδικασία που δεν οδηγεί σε δόκιμα και επίσημα αποτελέσματα, η Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης ενδιαφερόμενη για την προτυποποιημένη μορφή των θεματικών όρων και των ονομάτων, επιλέγει να χρησιμοποιήσει τους αγγλικούς διεθνείς όρους για όλες τις βιβλιογραφικές της εγγραφές (bibliographic entries) και τους ελληνικούς όρους όπου αυτοί έχουν προτυποποιηθεί και καθιερωθεί.

Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η αγγλική καθιέρωση για όλο το υλικό και η δίγλωσση (ελληνική και αγγλική) για μέρος του υλικού. Στο μέλλον, που η ΚΕΑΒ σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη και τις επιμέρους βιβλιοθήκες θα αναπτύξει ελληνόγλωσσους θησαυρούς με καθιερωμένους θεματικούς και άλλους όρους, η Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης θα επεκτείνει τα καθιερωμένα αρχεία της και στους νέους δόκιμους ελληνικούς όρους.  Η καταλογογράφηση και η ταξινόμηση των ιστοσελίδων και του άλλου ηλεκτρονικού υλικού θεωρείται απαραίτητη, καθώς επίσης και η σύνδεση των ιστοσελίδων αυτών με τον κατάλογο της βιβλιοθήκης. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης, αναζητώντας στον OPAC με λέξεις κλειδιά, θέματα ή άλλους όρους θα μπορεί να εντοπίζει και το ηλεκτρονικό υλικό, ενώ εύκολα και άμεσα θα έχει πρόσβαση σε αυτό.

Επιπλέον στόχος της ενέργειας αυτής αποτελεί η ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Βιβλιοθήκης, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις ποιότητας των προτύπων ISO 9000: 2000, ISO 9001: 2000 και ISO 9004: 2000. Μελλοντική επιδίωξη της Βιβλιοθήκης είναι η πιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει από ένα διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Μέρος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί αποτελεί και η διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης χρηστών μέσω ερωτηματολογίων
 Για το έτος 2005,  η σχετική έρευνα ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2005 και τα αποτελέσματα μπορούν να αναζητηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο σε ηλεκτρονική μορφή, http://www.library.tuc.gr/docs/gr/Results.pdf


Επιστροφή...