Δημιουργία ψηφιακής πύλης πληροφόρησης (portal)

Ο όρος «πύλη» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια εφαρμογή web η οποία σχεδιάζεται για να παρουσιάσει πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών με έναν επικεντρωμένο και συμπυκνωμένο τρόπο έτσι ώστε οι πληροφορίες του διαδικτύου να είναι εύκολα και πρακτικά χρησιμοποιήσιμες από οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο χρήστη, οποιαδήποτε στιγμή τις χρειάζεται, από οποιοδήποτε μέρος. Ταυτόχρονα αποτελεί την λεωφόρο ασφαλούς πρόσβασης στις εκπαιδευτικές και επιστημονικές πηγές που διαθέτει το Ίδρυμα. Σκοπός λοιπόν της ενέργειας αυτής είναι η δημιουργία της ψηφιακής πύλης του Πολυτεχνείου Κρήτης για την σύγχρονη διάθεση επιστημονικής και εκπαιδευτικής πληροφορίας. Για την ανάπτυξη της εφαρμογής αυτής θα χρησιμοποιηθεί open source (π.χ. apache) ή / και εμπορικό λογισμικό για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο οριζόντιας λειτουργικότητας (search, web and application server, data security, κλπ) και κάθετης αποδοτικότητας (traffic management, dynamic data cache, network caching). Δια μέσου της πύλης αυτής και των ιστοσελίδων της ο χρήστης θα μπορεί να έχει εύκολη και πρακτική πρόσβαση τόσο σε συλλογές πλήρους κειμένου (π.χ. ψηφιακές βιβλιοθήκες) όσο και σε πληροφοριακό υλικό των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων (π.χ. ψηφιακό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό –course packs- και λογισμικό, συνέδρια, ενώσεις και οργανισμούς, στατιστικά στοιχεία, χρηματοοικονομικά, επιχειρηματικά κλπ) ενώ θα έχει στην διάθεσή του σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια αυτής της ενέργειας, όπως :

q           Ηλεκτρονικά εργαλεία για την υποστήριξη της επιλεκτικής διάθεσης της πληροφορίας με στόχο την δημιουργία ολοκληρωμένων υπηρεσιών αναζήτησης, ανάκτησης και επιλεκτικής διάχυσης πληροφορίας σχετικής με το έργο της βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι υπηρεσίες αυτές θα υποστηρίζουν αποδοτικά το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Ιδρύματος, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση, ενώ θα μπορούν μετά από κατάλληλη συνεννόηση να διατεθούν σε όλους τους χρήστες της ΚΕΑΒ για τοπική χρήση σε κάθε Ίδρυμα. Οι υπηρεσίες αυτές, που θα είναι διαθέσιμες μέσω της ψηφιακής πύλης του Πολυτεχνείου Κρήτης, θα είναι: Α) Υπηρεσία αναζήτησης και ανάκτησης πληροφορίας (information retrieval, search). Η υπηρεσία αυτή θα επιτρέπει στους χρήστες να ψάξουν πολλαπλές ηλεκτρονικές πηγές πληροφορίας διαθέσιμες στη βιβλιοθήκη του ιδρύματος (όσες υπάρχουν αλλά και όσες άλλες εν καιρώ αποκτηθούν) χρησιμοποιώντας ένα κοινό interface. Το interface θα προσφέρει απλές δυνατότητες ψαξίματος χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά (keywords) καθώς και προχωρημένες δυνατότητες βασισμένες στο παραδοσιακό Boolean model of information retrieval (λογικοί τελεστές AND, OR, AND-NOT, attributes κλπ.). Η υλοποίηση της υπηρεσίας θα βασίζεται σε state of the art τεχνολογίες μηχανών αναζήτησης, και αναπαράστασης/ ενοποίησης πληροφορίας από πολλαπλές κατανεμημένες βάσεις. Β) Υπηρεσία διάχυσης πληροφορίας και  Προσωποποίηση της πληροφόρησης (information dissemination, information alert, information push, Customization of Online Services). Παρά την προφανή χρησιμότητα του, η υπηρεσία αναζήτησης και ανάκτησης πληροφορίας που περιγράφεται παραπάνω δεν είναι από μόνη της αρκετή για τις ανάγκες μια σύγχρονης πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα ενός εργαλείου αναζήτησης είναι ότι ο χρήστης πρέπει να ψάξει με δική του πρωτοβουλία, σε τακτά χρονικά διαστήματα, και αφιερώνοντας πολύτιμο χρόνο, αν θέλει να παραμένει ενήμερος για νέα άρθρα, νέα περιοδικά ή νέες υπηρεσίες που γίνονται κατά καιρούς διαθέσιμες από την βιβλιοθήκη. Για την αντιμετώπιση αυτού του μειονεκτήματος, η σχετική βιβλιογραφία προτείνει την ανάπτυξη υπηρεσιών διάχυσης της πληροφορίας (information dissemination or information push or information alert) και την ενοποίηση τους με τις υπάρχουσες υπηρεσίες αναζήτησης και πλοήγησης. Η υπηρεσία αυτή θα υποστηρίζει την δημιουργία προφίλ χρηστών, που αναφέρονται σε έναν αριθμό ηλεκτρονικών της βιβλιοθήκης, και την αυτόματη ενημέρωση του χρήστη όταν υπάρχει νέα πληροφορία η οποία ταιριάζει με το προφίλ του.

q           Ψηφιακή βιβλιοθήκη για την γκρίζα βιβλιογραφία του Πολυτεχνείου Κρήτης  με σκοπό την ένταξη, διαχείριση και διάδοση μέσω του διαδικτύου της γκρίζας βιβλιογραφίας (διπλωματικές εργασίες, μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, προ-εκδόσεις της ερευνητικής συγγραφικής δραστηριότητας των μελών του Ιδρύματος, τεχνικές αναφορές, μελέτες, κλπ) του Πολυτεχνείου Κρήτης καθώς και η δικτύωσή της με αντίστοιχα εθνικά (ΚΕΑΒ) και διεθνή (Networked Digital Library of Theses and DissertationsNDLTD) δίκτυα ψηφιακών βιβλιοθηκών. Πρόκειται για έναν αποτελεσματικό τρόπο διάχυσης σημαντικής ερευνητικής πληροφορίας που θα βοηθήσει καταλυτικά στην ενημέρωση ερευνητών και μεταπτυχιακών φοιτητών για πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα και κατευθύνσεις που διαφορετικά πολύ δύσκολα θα γνώριζαν. Παράλληλα θα εμπλουτίσει το διαδίκτυο με επιστημονικό ψηφιακό υλικό στην ελληνική γλώσσα.

q         Web-based δυναμικό πληροφοριακό σύστημα επικοινωνίας  το οποίο θα συνδυάζει τις τεχνολογίες των πολυμέσων, της ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου και των σχεσιακών βάσεων δεδομένων για να εξυπηρετεί στην οργάνωση και διάθεση ποικίλων πηγών ψηφιακής πληροφορίας μέσω του διαδικτύου σε ένα περιβάλλον τηλε-εκπαίδευσης. Το σύστημα αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία και την διάθεση στους προπτυχιακούς φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης συνοδευτικών ψηφιακών εκπαιδευτικών φακέλων μαθημάτων (course packs) που θα περιέχουν ψηφιακό ή ψηφιοποιημένο υλικό (σημειώσεις, κεφάλαια βιβλίων, ηλεκτρονικά βιβλία, επιστημονικά άρθρα, ηλεκτρονικοί σχετικοί σύνδεσμοι links, Video, DVD, Animation, κλπ), και παράλληλα θα εξασφαλίζει την ηλεκτρονική τηλε - επικοινωνία (e-mail, net chatting, κλπ) διδάσκοντος – διδασκομένου.


Επιστροφή...