"Ανάπτυξη / Αναβάθμιση Υπηρεσιών και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης"

ΕΠΕΑΕΚ : Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης


 

Προϋπολογισμός ΕΚΤ

                                                                                                                         (ποσά σε ευρώ)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Σύνολο

Ε.1.1 Αμοιβές προσωπικού ΔΕΠ/ΕΠ

734

3522

21012

18078

15143

15143

15143

88775

Ε.1.2 Αμοιβές εξειδικευμένου προσωπικού στον τομέα της Βιβλιοθηκονομίας.

32628

58098

34043

48481

73485

71137

61846

379718

Ε.1.3 Αμοιβές Εξωτερικών Συνεργατών (φυσικά πρόσωπα)

0

0

0

0

0

0

0

0

Ε.1.4 Αμοιβές Εξωτερικών Συνεργατών (νομικά πρόσωπα)

0

0

0

2935

2935

0

0

5869

Ε.1.5 Αμοιβές άλλων κατηγοριών προσωπικού για διοικητική και τεχνική υποστήριξη

8346

9861

0

0

0

0

0

18207

Ε.2 Δαπάνες μετακινήσεων - Εκπαιδεύσεων

 

813

2935

4402

5869

7337

8804

8804

38964

Ε.3 Προμήθεια υλικού

 

0

13030

79237

52825

88041

88041

88041

409215

Ε.4 Αναλώσιμα

 

0

0

182

2324

2025

1908

1761

8200

Ε.5.1 Προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής (ΕΚΤ)

0

0

0

37065

3938

0

0

41004

Ε.6 Έμμεσες Δαπάνες

 

0

47

6944

8379

9645

9252

8780

43046

Σύνολο Ε1-6

42521

87492

145820

175956

202549

194285

184375

1032998

Κόστος που θα καλύψουν άλλες πηγές

0

0

0

0

0

0

0

0

Κόστος που θα καλύψει το ΕΠΕΑΕΚ

42521

87492

145820

175956

202549

194285

184375

1032998

 


Προϋπολογισμός ΕΤΠΑ                                             

                                                                                                                (ποσά σε ευρώ)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Σύνολο

Ε.5.2 Προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής (ΕΤΠΑ)

0

0

73758

52434

0

0

0

126192

Κόστος που θα καλύψουν άλλες πηγές

0

0

0

0

0

0

0

0

Κόστος που θα καλύψει το ΕΠΕΑΕΚ

0

0

73758

52434

0

0

0

126192


Επιστροφή...