"Ανάπτυξη Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης"

ΕΠΕΑΕΚ : Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό  Προϋπολογισμού Τελική  Υλοποίηση Ποσοστό Απορρόφησης
Μισθοδοσία Προσωπικό 108.500.000 δρχ. 107.000.000 δρχ. 99 %
Μελέτες - Αναθέσεις 4.804.000 δρχ. 4.804.000 δρχ. 100%
Εκπαίδευση - Κατάρτιση Προσωπικού 8.229.655 δρχ.  6.785.000 δρχ. 82,5 %
Συνδρομές (Βάσεις Δεδομένων, Περιοδικά) 28.521.975 δρχ.  28.518.000 δρχ. 100 %
Αγορά Έντυπου Υλικού (Βιβλία, Συγγράμματα) 109.122.610 δρχ.  110.000.000 δρχ. 100 %
Αγορά Ηλεκτρονικού και Ο/Α Υλικού 27.000.000 δρχ.  27.000.000 δρχ. 100 %
Αναλώσιμα 4.940.000 δρχ.  4.930.000 δρχ. 100 %
Μετακινήσεις 8.938.025 δρχ.  8.940.000 δρχ. 100%
Γενικά Έξοδα 16.700.000 δρχ. 16.700.000 δρχ. 100%
Λογισμικό - ΝΕΟ ΕΤΠΑ 28.307.180 δρχ. 28.303.000 δρχ. 100%
Εξοπλισμός (Η/Υ) - ΝΕΟ ΕΤΠΑ 6.692.820 δρχ. 6.692.000 δρχ. 100 %

ΣΥΝΟΛΑ

352.000.000 δρχ.  349.666.000 δρχ. 98,5 %

To προσωπικό χωρίζεται στις εξής δύο υπο-κατηγορίες:
Επιστημονικό Προσωπικό :
Επιστημονικός Υπεύθυνος, Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος, ένας Μηχανικός Η/Υ, ένας Προγραμματιστής Η/Υ και Εφαρμογών, 3 Βιβλιοθηκονόμοι
Προσωπικό Υποστήριξης του προγράμματος : μία γραμματέας
Επίσης, απασχολήθηκαν στο πρόγραμμα για βοηθητικές εργασίες συνολικά 8 φοιτητές.