ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 

Το σύστημα που αναπτύχθηκε αποτελείται από τα εξής τμήματα :     

 1. Τμήμα αντιγραφής και επεξεργασίας  πρωτότυπου υλικού

          Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται μηχανήματα ήχου & εικόνας υψηλής πιστότητας και υπολογιστής με κατάληλες κάρτες επεξεργασίας.
Παρέχονται δυνατότητες αντιγραφής ταινιών ήχου & εικόνας, υποτιτλισμού, σύλληψης σκηνών στον υπολογιστή για ενσωμάτωση σε υλικό παρουσίασης κ.α.

 2. Τμήμα παρουσιάσεων

 

Περιλαμβάνονται: οθόνη μεγάλης διαγωνίου για παρουσιάσεις σε κοινό 10-20 ατόμων, βίντεο, φορητός Η/Υ, βιντεοπροβολέας για παρουσιάσεις σε μη καθορισμένο χώρο, ηχητικό σύστημα (μικρόφωνο, ακουστικά) και βιντεοκάμερα για την καταγραφή των παρουσιάσεων. 

3. Τμήμα χρηστών βιβλιοθήκης  

Περιλαμβάνονται προσωπικά συστήματα βίντεο τηλεόρασης και ήχου για απλη παρακολούθηση ταινιών, ευρωπαϊκών δορυφορικών προγραμμάτων και ακρόαση ηχητικού υλικού. Αυτά τοποθετούνται σε επιλεγμένα σημεία στη βιβλιοθήκη. 
Για εξειδικευμένους χρήστες που εκπονούν διπλ.εργασίες υπάρχει αντίστοιχο σύστημα με πρόσθετα χαρακτηριστικά που συνδέεται με το υψηλών προδιαγραφών δορυφορικό σύστημα  και με υπολογιστή για σύλληψη σκηνών και ενσωμάτωση αυτών σε εργασίες, παρουσιάσεις κ.τ.λ.

 

        

 4. Δορυφορικό σύστημα

Το σύστημα περιλαμβάνει δορυφορική κεραία και δέκτες για τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους EUTELSAT, επιπλέον περιλαμβάνεται κινητό δορυφορικό κάτοπτρο μεγάλης διαμέτρου με υψηλής ποιότητας δέκτες για λήψη πολλαπλών δορυφόρων. 
Το σύστημα για το δορυφόρο
EUTELSAT συνδέεται με τα βασικά ατομικά συστήματα παρακολούθησης και αναπαραγωγής (Τμήμα Χρηστών) με τις μονάδες του Τμήματος Αντιγραφής και Επεξεργασίας Πρωτότυπου Υλικού και με τις μονάδες του Τμήματος Παρουσιάσεων.

Το συνολικό κόστος όλων των παραπάνω συστημάτων ήταν: 15.000.000 δρχ.