ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε σημαντική αύξηση του αριθμού βιβλίων (έντυπου υλικού) που διαθέτει η Βιβλιοθήκη. Ειδικότερα, ενδεικτικές λεπτομέρειες αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :

Αρχικός αριθμός τίτλων εκπαιδευτικών βιντεοκασετών, κασετών ήχου, CDs και DVDs πριν την περίοδο έναρξης του προγράμματος (Ιούνιος 1996) 100
Αριθμός τίτλων εκπαιδευτικών βιντεοκασετών, κασετών ήχου, CDs και DVDs μετά το πέρας του προγράμματος (Ιούνιος 2000) 600
Τίτλοι εκαπιδευτικών βιντεοκασετών, κασετών ήχου, CDs και DVDs που αποκτήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος 1996 - Ιούνιος 2000 500
Συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για την προμήθεια του παραπάνω υλικού 27.000.000 δρχ.