ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε σημαντική αύξηση του αριθμού βιβλίων (έντυπου υλικού) που διαθέτει η Βιβλιοθήκη. Ειδικότερα, ενδεικτικές λεπτομέρειες αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :

Αρχικός αριθμός τίτλων βιβλίων πριν την περίοδο έναρξης του προγράμματος (Ιούνιος 1996) 28.000
Αριθμός τίτλων βιβλίων μετά το πέρας του προγράμματος (Ιούνιος 2000) 42.076
Τίτλοι βιβλίων που αποκτήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος 1996 - Ιούνιος 2000 14.076
Συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για την προμήθεια των παραπάνω βιβλίων 110.000.000 δρχ.