ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Η συλλογή γκρίζας βιβλιογραφίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία έχει καταχωρηθεί στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ, περιέχει
διπλωματικές εργασίες, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στα πέντε τμήματα του Ιδρύματος.
Η κατανομή των εργασιών αυτών στα τμήματα του Πολυτεχνείου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :

  ΓΕΝΙΚΟ ΗΜΜΥ ΜΗΠΕΡ ΜΗΧΟΠ ΜΠΔ Σύνολα
Διδακτορ.Διατριβές (PhDs) 4 1 1 3 12 21
Μεταπτυχ.Εργασίες (MsSc) 34 82 93 53 144 406
Διπλωματικές Εργασίες 0 250 116 110 282 758

Σύνολα

38 333 210 166 438 1185

Συντμήσεις:
ΓΕΝΙΚΟ : Γενικό Τμήμα
ΗΜΜΥ : Τμήμα ΗλεκτρονικώνΜηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
ΜΗΠΕΡ : Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
ΜΗΧΟΠ : Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
ΜΠΔ : Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης